Odwrócony kredyt hipoteczny nie tylko dla seniorów
Hipoteka odwrócona

Kredyt hipoteczny jest udzielany wyłącznie przez banki pod zabezpieczenie hipoteczne ustanowione zwykle na nieruchomości mieszkalnej. Aby móc zaciągnąć taki kredyt trzeba być właścicielem nieruchomości i dokonać wpisu banku do Księgi Wieczystej nieruchomości.

Jeśli wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu nie będą spełniane przez kredytobiorcę, mogą one zostać zaspokojone z jego nieruchomości. W podobny sposób działa kredyt hipoteczny odwrócony, z tym, że jego spłata następuje dopiero po śmierci osoby, która go zaciągnęła, a spłacającymi kredyt są spadkobiercy nieruchomości. Nie muszą oni spłacać takiego zobowiązania wobec banku, jeśli nie chcą odzyskać nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka.

Odwrócony kredyt hipoteczny kierowany jest obecnie przede wszystkim do seniorów, którzy za jego pośrednictwem mogą podbudować swój domowy budżet. Bank wypłaca im kwotę kredytu – jednorazowo, w formie linii kredytowej, lub comiesięcznych transz, przez założony okres czasu. Kredytobiorca do końca życia pozostaje właścicielem nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka na rzecz banku, dlatego też ma gwarancję tego, że nie zostanie wyrzucony z własnego mieszkania.

Prawo zaciągnięcia kredytu odwróconego będą miały osoby posiadające akt własności nieruchomości, akt własności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze prawo własności do lokalu.

Rada Ministrów przyjęła w ostatnich dniach przyjęła założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Rząd chce uregulować funkcjonowanie takiego kredytu w Polsce, aby w sposób pełny zabezpieczyć interesy beneficjentów usługi kredytu odwróconego. Banki, jako instytucje kredytowe, mogą oferować seniorom odwrócone kredyty hipoteczne, ale nie jest to jedyna grupa osób, która będzie mogła skorzystać w banku z takiego produktu kredytowego. Rządowy projekt ustawy o kredycie odwróconym nie określa limitu wieku osób, które będą chciały go zaciągnąć. Prawo bankowe ma docelowo wyznaczyć instytucje, które będą posiadały odpowiednie uprawnienia do zawierania umów o kredyt odwrócony. Banki te będą podlegały nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a kredyt będzie zawierany jedynie w walucie polskiej.

PARTNERZY:
Zdolność kredytowa Kredyt studencki Kalkulator kredytowy XTB - Puls Biznesu XTB